Ruletka

Nie masz pomysłu co robić? Wybierz miasto, kategorię
i wylosuj sobie coś

Polityka prywatności

Informacje Ogólne

Administratorem serwisu internetowego gdyNudno.pl (zwany dalej: "Serwis") jest pion gnStudio Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 68 o numerze NIP: 524-24-95-143 (zwany dalej: "Administrator").

Użytkownikiem niezarejestrowanym Serwisu jest osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu bez rejestracji (zwany dalej: "Użytkownik niezarejestrowany").

Użytkownikiem zarejestrowanym Serwisu jest osoba fizyczna która dokona prawidłowej rejestracji do Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie dla użytkowników (zwany dalej: "Użytkownik zarejestrowany").

Użytkownikiem firmowym Serwisu jest osoba reprezentująca firmę posiadającą kontą firmowe w Serwisie, która dokona prawidłowej rejestracji do Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie dla firm (zwany dalej: Użytkownik firmowy").

Dokument Polityka Prywatności opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i wykorzystywania wszelkich informacji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby oraz informacji, które mogą pośrednio, to znaczy w zestawieniu z innymi informacjami, wskazywać lub prowadzić do identyfikacji konkretnej osoby (zwanymi dalej:"Danymi Osobowymi").

Administrator jest pionem spółki utworzonej i zarejestrowanej w Polsce, i w zakresie opisanym w Polityce Prywatności i Regulaminie podlega przepisom prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz obowiązującym przepisom prawa międzynarodowego. Pion gnStudio Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, będąc administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu, ma prawny obowiązek dbania o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych. Administrator zapewnia wszystkim Użytkownikom realizację ich praw wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Dane przekazane przez Użytkownika zarejestrowanego oraz Użytkownika firmowego są przechowywane zgodnie z wymaganiami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a serwery znajdują się na terenie Polski. Baza danych osobowych prowadzona przez Serwis została zgłoszona do rejestru zbiorów danych osobowych prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności stosowanych przez Administratora, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem email administracja@gdyNudno.pl.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 1 maja 2011 r. Administrator może modyfikować Politykę Prywatności stosowaną w Serwisie. Modyfikacje takie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w Serwisie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po powyższych modyfikacjach jest równoznaczne z ich akceptacją.

Zasady gromadzenia Danych Osobowych

Serwis gromadzi następujące Dane Osobowe:

- adres e-mail, który może (ale nie musi) zawierać Dane Osobowe użytkownika
- login, który może (ale nie musi) zawierać Dane Osobowe użytkownika
- dane dodatkowe, których podanie nie jest obowiązkowe: Imię, Miasto, Data urodzenia, Płeć.
- informacje statystyczne, to dane pozysykiwane poprzez informacje tekstowe wysyłane automatycznie przez serwer (zwane dalej: "Cookies") oraz zapisywane na komputerze Użytkowników niezarejestrowanych, Użytkowników zarejestrowanych oraz Użytkowników firmowych w celu uzyskania informacji dotyczących w szczególności: adesu IP, rodzaju użytej przeglądarki, danych statystycznych oraz reklam. Użytkownik ma możliwość zablokowania przyjmowania Cookies, ale może to ograniczyć część funkcji Serwisu.
- dane systemowe, których przechowywanie jest niezbędne z punktu widzenia poprawnego funkcjonowania serwisu oraz wprowadzania kolejnych jego wersji. Danymi tymi są w szczególności adres IP, żądania sieciowe, rodzaj przeglądarki internetowej, data i godzina przesłania żądania oraz pliki Cookies
- korespondencję, której dokumentacja jest prowadzona przez Administratora w szczególności w celu rozwiązywania problemów technicznych oraz zbierania uwag dotyczących działania serwisu.

Zasady postępowania z Danymi Osobowymi

Wszelkie Dane Osobowe są zbierane, gromadzone i przetwarzane tylko w celu zapewniania Użytkownikowi dostępu do Funkcji Serwisu, włącznie z usługami wyświetlającymi niestandardowe treści i reklamy, audytu, badań i analiz związanych ze świadczeniem i ulepszaniem usług i technologii Serwisu. W niektórych sytuacjach, na przykład w razie nakazu pochodzącego od kompetentnej władzy publicznej, albo w celu zapobiegania oszustwu bądź nieodwracalnej szkodzie lub w celu ochrony bezpieczeństwa Serwisu, Administrator może udostępnić Dane Osobowe innym podmiotom.
Administrator nie będzie zbywał, ani udostępniał w inny sposób żadnych Danych Osobowych pochodzących od Użytkownika osobom trzecim w celach innych, niż poniższe:

- w przypadku, jeżeli osoba, której dotyczą Dane Osobowe, wyraziła na to zgodę;
- w przypadku przekazywania danych osobowych podmiotom powiązanym lub osobom w celu przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora – tylko i wyłącznie w celu świadczenia usług udostępnionych w Serwisie. Podmioty te, aby otrzymać Dane Osobowe, muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie takich danych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz innymi środkami ochrony poufności i bezpieczeństwa danych;
- w przypadku konieczności dostosowania się do wymogów prawa, lub bezwzględnie obowiązującego żądania władzy publicznej, w tym organów wymiaru sprawiedliwości;
- w przypadku wykrywania, zapobiegania lub rozwiązywania problemów technicznych Serwisu, związanych z bezpieczeństwem Serwisu, lub jego nieautoryzowanym użyciem przez osoby trzecie;
- w przypadku zbycia aktywów obejmujących Serwis, albo przekształcenia pionu gnStudio Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w niezależną Spółkę.

Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Serwisie Dane Osobowe dotyczące innych osób, musi być świadomy, że ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone zamieszczeniem takich Danych. Administrator gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Dane Osobowe osób trzecich, zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie z taką samą najwyższą dbałością o ochronę takich Danych, jak w przypadku Danych Osobowych Użytkownika, zgodnie z oświadczeniami zawartymi w niniejszej Polityce Prywatności. Jednakże Administrator nie może ponosić odpowiedzialności następstwa działań samego Użytkownika. Dlatego proponuje się by przed umieszczeniem w Serwisie Danych Osobowych osoby trzeciej, Użytkownik uzyskał zgodę takiej osoby.

Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, zmianą, publicznym ujawnieniem lub zniszczeniem.

Środki te obejmują zarówno rozwiązania techniczne zawarte w samym Serwisie, polegające między innymi, ścisłej kontroli fizycznego dostępu do komputerów i nośników informacji, na których zarejestrowane są Dane Osobowe, oraz wdrożeniu i stosowaniu odpowiednich procedur postępowania z Danymi Osobowymi.

Wszystkie przedsięwzięte przez Administratora środki mające na celu ochronę Bezpieczeństwa Danych Osobowych muszą spełniać wymagania polskiego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz obowiązujących przepisów prawa międzynarodowego.
Wgląd, poprawianie i usuwanie Danych Osobowych

Administrator udostępnia każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi stronę profilową. Strona ta pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez Administratora Danych Osobowych pochodzących od tego Użytkownika.

Administrator umożliwia Użytkownikowi dezaktywację swojego konta, skutkującą uniemożliwieniem dostępu w Serwisie do wszelkich Danych Osobowych pochodzących od Użytkownika. Należy pamiętać, że dezaktywacja konta Użytkownika nie pociąga za sobą fizycznego skasowania tych Danych.


Kontakt z Administracją Serwisu

Jeżeli powyższe rozwiązania zostaną uznane przez Użytkownika za niewystarczające, może się on zwrócić pisemnie do Administratora na adres:

pion gnStudio
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
ul. Piękna 68
00-672 Warszawa
Polska
administracja@gdynudno.pl