Ruletka

Nie masz pomysłu co robić? Wybierz miasto, kategorię
i wylosuj sobie coś

Regulamin

Regulamin dla użytkowników serwisu gdyNudno.pl

1. Wstęp

Regulamin ten sporządzony został w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które regulują warunki korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego gdyNudno.pl, którego adresem internetowym jest gdynudno.pl. Regulamin tan określa prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników serwisu, jak również zakres odpowiedzialności i obowiązki Administratora gdynudno.pl jako podmiotu prowadzącego i zarządzającego serwisem. Z chwilą rejestracji każdy użytkownik zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z treścią regulaminu i akceptacją wszystkich jego postanowień.

2. Definicje

Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący serwis gdynudno.pl.
Zbiór Danych – zbiór zdjęć, treści autorskich, informacji (w danych osobowych) przekazanych Administratorowi przez Użytkowników serwisu gdynudno.pl, które przetwarzane są i gromadzone za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.
Konto – miejsce udostępnione dla Użytkownika w serwisie gdynudno.pl, za pośrednictwem którego wprowadza on swoje dane i osobiście nimi zarządza.
Profil - Strona użytkownika serwisu zawierająca jego dobrowolnie podane dane osobowe oraz zdjęcia przekazane przez niego do serwisu, z możliwością zapoznania się z nimi przez innych użytkowników.
Konto Wirtualne – nie związane bezpośrednia z osobą użytkownika serwisu, prezentujące dane lub podmioty nie rzeczywiste.
Osoba – fizyczna lub prawna a także podmiot nieposiadający osobowości prawnej.
Regulamin – prawa i obowiązki użytkowników oraz administratora a także załączniki, będące podstawa działania serwisu gdynudno.pl
Serwis – internetowy portal gdynudno.pl, zarejestrowany pod adresem http://gdynudno.pl będący platforma internetowa, umożliwiający użytkownikom przeglądanie informacji o miejscach i sposobach pozwalających na ciekawe spędzenie czasu. Użytkownicy zarejestrowani mają możliwość personalizacji otrzymywanych treści poprzez odpowiednie ustawienie swojego Konta. Internetowy portal gdynudno.pl może świadczyć inne usługi drogą elektroniczną.
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która akceptując regulamin, ale nie dokonując rejestracji w Serwisie korzysta z ograniczonych usług zaoferowanych przez serwis gdynudno.pl. Osoby małoletnie i/lub nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnej mogą być Użytkownikiem wyłącznie po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego.
Użytkownik zarejestrowany - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptacje regulaminu i polityki prywatności oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług zaoferowanych przez serwis gdynudno.pl. Osoby małoletnie i/lub nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnej mogą być Użytkownikiem wyłącznie po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego.
Wiadomości – elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji miedzy użytkownikami serwisu (w tym firmami), miedzy administratorem a użytkownikami serwisu (w tym firmami).
gdyNudno.pl – portal internetowy figurujący pod adresem http://gdynudno.pl

3. Techniczne warunki korzystania z Portalu

Właścicielem Serwisu jest jest pion gnStudio Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 68 o numerze NIP: 524-24-95-143.
Nazwa serwisu, wygląd graficzny, jego koncepcja, oprogramowanie oraz baza danych stanowią przedmiot ochrony prawnej.

4. Dane Osobowe i Polityka Prywatności

Użytkownik z chwila rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora zgodnie z warunkami określonymi w polityce ochrony prywatności.
Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dn. 18 Lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Dane osobowe oraz wszelkie inne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora serwisu wyłącznie do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z użytkownikiem oraz zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.
Rejestrując się w serwisie gdyNudno.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w mediach.
Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, numeru telefonu, zdjęć, grafik oraz materiałów publicystycznych przez gdyNudno.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez gdyNudno.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i sprawdzania danych osobowych przesłanych przez Użytkownika poprzez przesłanie przez niego kserokopii dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. (Dowód tożsamości, paszport, prawo jazdy).
Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich informacji, jeżeli uważa to za słuszne. Dotyczy to miedzy innymi profilów użytkowników, komentarzy oraz wszelkich innych danych dodanych przez użytkowników. Administrator nie jest zobowiązany do wcześniejszego poinformowania użytkowników o usunięciu tych danych oraz powodów dla których to zrobił.
Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych swoich danych osobowych w każdym czasie jak i również przysługuje mu prawo do ich poprawiania oraz usunięcia z bazy.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, Administrator ma prawo podjąć następujące czynności:
wezwania użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych
natychmiastowego deaktywowania konta do momentu wyjaśnienia sprawy.
Użytkownik wyraża zgodę, aby jego dane, obejmujące adres elektroniczny, były przekazywane podmiotom współpracującym z gdyNudno.pl w celu wykonywania akcji marketingowych za pośrednictwem portalu gdyNudno.pl.

5. Odpowiedzialność

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu gdyNudno.pl wywołane silą wyższą, awaria sprzętu, przeciążeniem bazy danych i serwera.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez użytkowników.
Treści umieszczane przez użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia, skrócenia, redagowania treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, pornograficznych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystywanie przez nich danych użytkowników niezgodnie z celem działania serwisu.

6. Postanowienia szczególne dotyczące reklamy

Administrator nie odpowiada wobec Użytkowników za treści znajdujące się w publikowanych w Serwisie reklamach.
W szczególności Administrator nie odpowiada za wykonanie reklamowanej usługi lub za sprzedaż lub dostawę reklamowanego produktu, jak również za jakość oferowanych usług lub produktów.
W Serwisie mogą być publikowane treści reklamowe, w tym oferty wykonania określonych świadczeń, w formie profilu firmowego.
Profil firmowy jest formą reklamową udostępnianą reklamodawcom przez Administratora. Reklamodawca korzystający z profilu firmowego określa samodzielnie warunki swojej oferty kierowanej do Użytkowników.
Administrator gwarantuje prawo reklamodawcy do reklamy swoich usług lub produktów, również z wykorzystaniem elementów sprzedaży promocyjnej – na zasadach określonych w regulaminie dla firm.
Administrator nie odpowiada wobec Użytkowników za wykonanie przez reklamodawcę oferowanych przez niego za pośrednictwem serwisu gdyNudno.pl świadczeń.
Za poprawne działanie profilu firmowego Administrator odpowiada jedynie wobec reklamodawcy.
Artykuł sponsorowany jest formą reklamową, która wnosi do serwisu treść branżową opracowaną, lub zleconą do opracowania, przez reklamodawcę. Materiał taki jest oznaczony poprzez odpowiedni dopisek w treści artykułu.
Reklamy mogą być również wysyłane w formie wiadomości e-mail do użytkowników, którzy wyrażają na to zgodę akceptując niniejszy Regulamin.

7. Przepisy dodatkowe

Zabronione jest celowe umieszczanie w serwisie fałszywych informacji (w szczególności w proponowanych profilach firmowych oraz komentarzach).
Zabronione jest przekazywanie hasła do konta osobom trzecim.

8. Przepisy końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany przepisów regulaminu w każdej chwili i bez podania przyczyny.
Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia użytkownika oraz do zablokowania dostępu do portalu danemu użytkownikowi w każdej chwili i bez podania przyczyny jeżeli tylko uważa to za słuszne.
Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu mogą być reklamowane przez użytkownika poprzez zgłoszenia Administratorowi serwisu.